Regulamin Przyznawania Środków Finansowych Fundacji “SCALAM – Prostujemy Drogi Życia” na rok 2017

Listopad 15, 2016 Podziel się opinią

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 19.10.2016 roku Uchwałą Zarządu nr 2/2016 Zarząd Fundacji “SCALAM – Prostujemy Drogi Życia” zatwierdził nowy regulamin przyznawania środków finansowych Fundacji. W związku ze zbliżającym się naborem wniosków na rok 2017, bardzo prosimy o zapoznanie się z jego treścią, którą zamieszczamy poniżej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH FUNDACJI „SCALAM – PROSTUJEMY DROGI ŻYCIA”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia pomocy finansowej przez Fundację, na realizację Projektów.

2. Świadczenie pomocy finansowej na realizację Projektów odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Umowy zawartej z Beneficjentem.

3. Niniejszy Regulamin został ustanowiony uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 19.10.2016r.

§2

DEFINICJE

  1. Pojęciom użytym w Regulaminie nadano następujące znaczenie:

a) Beneficjent – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy, która spełnia warunki wyznaczone w Regulaminie, której udzielono wsparcia finansowego na realizację Projektu

b) Fundacja – Fundacja „Scalam – Prostujemy Drogi Życia” z siedzibą w Przasnyszu ulicy os. Leszno 46, Przasnysz, 06-300, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 445478, NIP: 7611556428, REGON: 146471893

c) Projekt – przedsięwzięcie planowane przez Beneficjenta, powiązane z prowadzoną przez niego działalnością, sprecyzowane i opisane co do celów, formy, działań oraz kosztów realizacji

d) Regulamin – niniejszy regulamin przyznawania środków finansowych Fundacji „Scalam – Prostujemy Drogi Życia”

e) Umowa – umowa podpisywana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Fundacji oraz Beneficjenta, regulująca prawa i obowiązki stron w czasie korzystania ze środków finansowych przez Beneficjenta realizującego Projekt

f) Wniosek – pisemny wniosek składany przez Wnioskodawcę zgłaszającego chęć pozyskania środków finansowych na realizację Projektu.

g) Wnioskodawca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o przyznanie pomocy finansowej na realizację Projektu;

 

§3

CEL I ZAKRES WSPARCIA FINANSOWEGO FUNDACJI

1. Celem Fundacji jest aktywne działanie na rzecz wsparcia ludzi oraz instytucji, zajmujących się integracją lokalnego środowiska. Szczególną grupą docelową Fundacji są podmioty, które zajmują się realizacją projektów skierowanych do młodego pokolenia, w szczególności placówki szkolne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, parafie kościołów, domy zakonne, świetlice socjoterapeutyczne, domy pomocy społecznej, domy młodzieży, świetlice środowiskowe, kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, pogotowia opiekuńcze oraz schroniska dla nieletnich.

2. Fundacja umożliwia realizację Projektów poprzez przekazywanie środków finansowych na ich realizację w całości bądź w części. Środki finansowe pochodzą z przychodów własnych Fundacji lub ze środków publicznych.

3. Środki finansowe przekazywane przez Fundację mogą być wykorzystywane tylko do realizacji Projektów, których celem jest działalność społeczna. Środki te nie mogą być wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjentów, ani stanowić wkładu do innych przedsięwzięć poza Projektem.

4. Beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Fundacja nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za uzyskanie określonych wyników i rezultatów przyjętych w Projekcie przez Beneficjenta. W szczególności działalność Beneficjenta prowadzona w ramach Projektu obciążona jest ryzykiem utraty płynności finansowej, ryzykiem niezależnych zdarzeń rynkowych, zdarzeń o charakterze siły wyższej, a także ryzykiem operacyjnym.

5. Fundacja dokonuje wszelkich rozliczeń finansowych dotyczących Projektów za pomocą wyodrębnionego rachunku bankowego.

6. Beneficjent w trakcie realizacji Projektu ponosi odpowiedzialności wobec Fundacji oraz osób trzecich w związku z realizacją Projektu w szczególności, za wyrządzone szkody oraz niezgodne z Regulaminem lub Umową wykorzystanie środków finansowych otrzymanych przez Fundację.

7. Beneficjent realizujący Projekt przy wsparciu finansowym Fundacji nie jest umocowany do dokonywania żadnych czynności faktycznych bądź prawnych w imieniu Fundacji. Beneficjenci realizujący Projekt ze środków finansowych uzyskanych od Fundacji jest zobowiązany do każdorazowego informowania Fundacji o zdarzeniach mających bądź mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Projektu pod kątem finansowym.

8. Fundacja w trakcie trwania Projektów udziela Beneficjentom nieodpłatnego wsparcia w postaci doradztwa oraz konsultacji.

9. Fundacja nie uzależnia wsparcia finansowego Projektu od czasu jego trwania.

§4

ZASADY WSPARCIA FINANSOWEGO

1. Beneficjentem może zostać podmiot który:

a) Spełnia kryteria Wnioskodawcy;

b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c)Złożył prawidłowo wypełniony Wniosek w wymaganym terminie;

d) Dołączył do wniosku wymagane dokumenty;

e) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

f) Nie uczestniczy jako strona w postępowaniu sądowym w sprawie nieuregulowanych należności podatkowych;

g) Zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu;

h) Zawarł w wymaganym terminie Umowę z Fundacją.

 

2. Fundacja zastrzega sobie możliwość odrzucenia Wniosku Wnioskodawcy z przyczyn innych niż wymienione w §4 ust. 1 lit. a) – h), w szczególności z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Projektów w danym roku kalendarzowym.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na realizację Projektów jest ustalana co roku przez Radę Fundacji.

4. Fundacja może postanowić, iż w danym roku kalendarzowym nie przeznaczy żadnych środków finansowych na realizację Projektów.

§5

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

1. Wzór Wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.fundacjascalam.pl, w zakładce „Do pobrania” oraz w siedzibie Fundacji.

2. Wnioskodawca składa Wniosek: a) elektronicznie, wysyłając na adres biuro@fundacjascalam.pl b) korespondencyjnie wysyłając na adres Fundacji c) osobiście, w siedzibie Fundacji do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy  (w przypadkach szczególnych najpóźniej na dwa miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia Projektu).

3. Wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby fizycznej lub w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych podpisem osób uprawnionych do reprezentacji tych podmiotów.  Wniosek nie podpisany nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

4. Wnioskodawca może złożyć Wniosek przez pełnomocnika. Stosowne pełnomocnictwo powinno być dołączone do Wniosku.

5. Warunkiem rozpatrzenia Wniosku jest wypełnienie wszystkich jego pól oraz dołączenie do Wniosku:

a) opisu Projektu

b) kosztorysu Projektu

c) statutu Beneficjenta lub innego aktu na podstawie którego Beneficjent prowadzi swoją działalność, a w przypadku osób fizycznych krótki opis prowadzonych działań

 

6. Wnioskodawca składający Wniosek drogą elektroniczną powinien wypełnić kosztorys Projektu w oparciu o wzór dostępny na stronie internetowej Fundacji w zakładce „Do pobrania”.

7. Fundacja zastrzega sobie prawo do żądania od Wnioskodawcy dodatkowych informacji nieobjętych Wnioskiem lub doręczenia dokumentów uznanych przez Fundację za istotne, które nie naruszają przepisów prawa lub interesu Wnioskodawcy.

8. W przypadku braków lub błędów we Wniosku, Fundacja wzywa Wnioskodawcę drogą elektroniczną, do dokonania korekty Wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

9. Termin rozpatrywania Wniosków zależny jest od terminu najbliższego zebrania Zarządu (zebranie Zarządu odbywa się raz w miesiącu).

10. Ocena Wniosków składanych przez Wnioskodawców jest dokonywana na podstawie analizy informacji zawartych we Wnioskach, w szczególności dotyczących opisu Projektu oraz kosztorysu. Oceny Wniosków dokonuje Zarząd Fundacji biorąc pod uwagę:

a) cele Projektu oraz ich zgodność z celami Fundacji

b) możliwości finansowe Fundacji w stosunku do wartości Projektu

c) dotychczasową współpracę z Wnioskodawcą, w tym spełnienie obowiązków, wynikających z realizacji wcześniejszych Projektów oraz terminowość

d) obiektywną możliwość realizacji Projektu

e) kompletność i wiarygodność dokumentacji załączonej do Wniosku

 

11. Decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku i udzieleniu wsparcia finansowego na realizację Projektu nie wymaga uzasadnienia.

12. Fundacja informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną każdego Wnioskodawcę o przyjęciu bądź odrzuceniu Wniosku.

13. Wnioskodawca, który uzyskał pozytywną decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego na realizację Projektu w całości bądź w części zobowiązany jest stawić się w siedzibie Fundacji celem zawarcia Umowy, w terminie 7 dni roboczych od daty poinformowania o pozytywnym rozpatrzeniu jego Wniosku.

14. W przypadku braku możliwości stawienia się w siedzibie Fundacji celem podpisania Umowy, Wnioskodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Fundację. W tej sytuacji Fundacja prześlę Umowę na adres korespondencyjny Wnioskodawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie podpisać otrzymaną Umowę i odesłać na adres korespondencyjny Fundacji

15. W przypadku braku stawiennictwa w siedzibie Fundacji celem zawarcia Umowy w wymaganym terminie i niedopełnieniu czynności o których mowa w § 5 ust. 14, Fundacja zastrzega sobie możliwość odmówienia zawarcia Umowy z Wnioskodawcą i przekazania środków finansowych innemu Wnioskodawcy, który złożył Wniosek.

16. Po zawarciu Umów, Fundacja publikuje listę Beneficjentów na swojej stronie internetowej.

§6

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Środki finansowe przekazywane są realizację Projektu w całość bądź w części wyłącznie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji ostatecznej kwoty wsparcia finansowego, przed zawarciem Umowy.

3. Środki finansowe mogą być przeznaczane na cele o których mowa w §3 ust. 3 z zastrzeżeniem, iż:

a) cele te muszą być określone w kosztorysie Projektu,

b) wydatki ponoszone w Projekcie, pokrywane ze środków finansowych Fundacji muszą być niezbędne tj. bez ich poniesienia realizacja Projektu nie byłaby możliwa

4. Przekazanie środków finansowych następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym w Umowie.

§7

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I SKUTKI ICH NARUSZENIA

1. Beneficjent jest obowiązany do:

a) złożenia w terminie 30 dni od daty formalnego zakończenia Projektu, pisemnego sprawozdania z realizacji Projektu, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Fundacji w zakładce „Do pobrania”;

b) złożenia wraz ze sprawozdaniem w wymaganym terminie:

  1. krótkiej relacji z przebiegu Projektu wraz z pisemną zgodą na jej publikację na stronie internetowej Fundacji lub profilu Fundacji w serwisie społecznościowym Facebook
  2. zdjęć dokumentujących przebieg Projektu wraz z pisemną zgodą na ich publikację oraz zgodą osób trzecich uwidocznionych na zdjęciach, na rozpowszechnienie ich wizerunku na stronie internetowej Fundacji lub profilu Fundacji w serwisie społecznościowym Facebook
  3. kopii materiałów stworzonych w ramach realizacji Projektu, w szczególności plakatów, ogłoszeń i ulotek
  4. informacji prasowych w postaci wycinków, kserokopii lub linków pojawiających się w mediach społecznego przekazu związanych z Projektem,

c) Składania, w każdym czasie, na żądanie Fundacji wyczerpujących wyjaśnień w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem przez niego Projektu

d) Przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych;

 

2. Beneficjent który nie jest w stanie złożyć sprawozdania w terminie o którym mowa w §7 ust. 1 lit. a) powinien zawiadomić o tym Fundację przed upływem tego terminu. Fundacja może wyznaczyć Beneficjentowi dodatkowy termin na złożenie sprawozdania z realizacji Projektu.

 

3. W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia obowiązków, o których mowa w §7 ust. 1 lit. c) – d) przez Beneficjenta, Fundacja wezwie do dopełnienia obowiązków i przywrócenia stanu wymaganego niniejszym Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa, wskazując do tego odpowiedni termin.

§8

POUFNOŚĆ

Fundacja oświadcza, iż wszelkie pomysły dotyczące Projektów zgłaszanych i realizowanych przez Beneficjentów będą traktowane jako poufne i nie będą wykorzystywane w ramach Fundacji i poza nią bez wiedzy i zgody Beneficjentów.

§9

PRAWA AUTORSKIE

1. Umowa zawarta pomiędzy Fundacją, a Beneficjentem nie przenosi istniejących majątkowych praw autorskich.

2. W przypadku powstania majątkowych praw autorskich w związku z realizacją Umowy, prawa te pozostają przy ich twórcach.

3. Wnioskodawca zgłaszający Wniosek oświadcza, iż w Projekcie nie będzie wykorzystywał przedmiotów własności intelektualnych objętych prawami osób trzecich.

4. Postanowienia §9 ust. 3 nie stosuje się, jeżeli Wnioskodawca uzyskał zgodę na korzystanie z przedmiotów objętych prawami własności intelektualnej, od osób będących dysponentami tych praw.

5. Realizując Projekt na który Beneficjent otrzymał od Fundacji środki finansowe, Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczania udostępnionego mu loga Fundacji na wszystkich dokumentach związanych z Projektem, a także na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych na których umieszcza informacje o Projekcie.

§10

DANE OSOBOWE

1. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja uzyskuje dostęp do danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

2. Fundacja jest administratorem danych w rozumieniu wyżej wspomnianej ustawy i zobowiązana jest przy ich przetwarzaniu do przestrzegania zasad wskazanych w tej ustawie.

3. W przypadku, gdy Wnioskodawcą będzie osoba fizyczna, Fundacja będzie przetwarzać następujące dane osobowe tej osoby:

a) Imię i nazwisko;

b) Numer PESEL i numer NIP;

c) Miejsce zamieszkania;

d)Adres korespondencyjny;

e) Adres poczty elektronicznej;

f) Telefon komórkowy;

 

4. Dane, o których mowa w §10 ust. 3 lit. a) – f), są niezbędne do prawidłowego złożenia Wniosku. Fundacja ma prawo pozostawić Wniosek bez rozpoznania z powodu nieudostępnienia przez Wnioskodawcę danych wskazanych w §10 ust. 3 lit. a) – f).

5. Dane, o których mowa w § 10 ust. 3 lit. a) – f), są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane wyłącznie w związku z przekazywaniem środków w ramach Projektu.

6. W trakcie trwania oraz po ustaniu Umowy Fundacja może przetwarzać dane osobowe Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną do prawnie usprawiedliwionych celów o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych.

§11

ZASADY ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY

1. W przypadku braku realizacji Projektu Beneficjent ma obowiązek zwrócić Fundacji niezwłocznie otrzymane środki finansowe.

2. Fundacja ma prawo odstąpić od Umowy i żądać zwrotu całości przekazanych środków finansowych w przypadku, gdy Beneficjent wykorzystał część bądź całość otrzymanych środków finansowych niezgodnie z przepisami Regulaminu.

3. Fundacja ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym i żądać zwrotu niewykorzystanych środków finansowych, w sytuacji gdy:

a) Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków informacyjnych wobec Fundacji lub narusza postanowienia §9 ust. 5.

b) Beneficjent spowodował szkodę bądź niebezpieczeństwo jej powstania wobec Fundacji

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2017 roku.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są dokonywane przez Zarząd Fundacji i wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Fundacji.

3. Fundacja poinformuje o planowanych zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej.

4. Zmiany dokonane w Regulaminie nie wywierają skutków prawnych w stosunku do Beneficjentów, którzy zawarli z Fundacją Umowy w momencie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.