Gra miejska dla pielgrzymów i wolontariuszy

lipiec 18, 2016 Podziel się opinią

.

Już w najbliższy czwartek przybyli do Przasnysza Pielgrzymi oraz Wolontariusze ŚDM staną przed prawdziwym wyzwaniem: ścigać i zchwytać Św. Staszka Kostkę 🙂

 

I want you to tell all your friends about me. …

 

 

plakat2

 

 

Regulamin gry miejskiej:

 

Rules of the city game Journeys with K.O.S.T.K.A

 

§ 1.The Organizer

 1. The City Game called Journeys with K.O.S.T.K.A. (later called: the Game) is organized within the regional events before the XXXI World Youth Day Krakow 2016 by the Foundation SCALAM- we straighten the lives’ ways and Zofia Nałkowska Public Library in Przasnysz.
 2. The organization of the Game is understood through preparing 5 Control Points on the area of Przasnysz and all the activities that will help to keep the Game a correct course.
 3. The Game is realized with the cooperation of the parishes of saint Wojciech and saint Stanisław, the town Przasnysz and the the Zofia Nałkowska Public Library in Przasnysz.
 4. The donor of the awards is the Foundation SCALAM- we straighten the lives’ ways.

 

§ 2. The rules

 1. The City Game called Journeys with K.O.S.T.K.A. will take place in July 21st of 2016, in Przasnysz from 9.00 a.m. till 2.30 p.m.
 2. The aim of the Game is integration of the participants, deepening their knowledge about Saint Stanisław Kostka’s biography and getting to know the city.
 3. The participants who will take part in the Game, are going to be organized in 4- to 10-person groups called the Teams. Every Team will have a different colour assigned.
 4. The task of the participants of the Game is moving between the Control Points called the Stations and doing a given task. For every correctly completed task the participants will get a given number of points. If they don’t, they will get 0 points.
 5. In every Control Point, animators will be waiting for the Teams checking if the task is done well and giving points.
 6. The participation in the Game is free.
 7. The participants should walk only. It is not allowed to use cars, bikes, scooters, or other mechanical vehicles.
 8. During the game it is necessary to obey the traffic laws. The teams’ participants are required to be particularly careful. The Organizer does not bear the civil nor for the legal liability for the fortuitous events on the road that would happen to the participants during the City Game.
 9. This type of event requires from the participants walk in the city on their own and it is their own responsibility as well. Every group consists of Armenian and Polish who know the city.
 10. In case of breaking the rules by a Team or a participant, not playing fair or obstructing to play the Game to the other participants, in every moment the Organizer can desqualificate him/her from the Game.
 11. The Organizer have a right not to allow a participant to take part in the Game if he/she is under the influence of alcohol or drugs.
 12. The Organizer does not take the responsibility for behaviour of the participants that could disturb the public order or any assets of third parties.
 13. The Organizer is not the side between the participants and third assets whose assets could be fractured.

 

§ 3 The participants

 1. Every person taking part in the Game should be in good health condition, allowing him/her to take part in the City Game; the participants should wear the clothing adequately for the weather, taking into account that the Game takes part outside.
 2. Through the willingness to take part in the Game, the participant agrees to: –data processing by the Organizer (what is necessary to the Game realization), 3. During the Game the participants of the particular Teams will not be allowed to separate from each other. The number of the participants will be verified on the Control Points. In case of incompatibility, the Teams might proceed in doing tasks only after all of the Team members will come to a Control Point.

 

§ 4 The winners

 1. 4. The number of the Teams that can take part in the Game is limited.
 2. -appear their names and/or the name of the Team and the photos taken during the City Game on the Organizer’s website and accounts in the social media and on the promotional materials. The participants of the Teams declare hereby that the utilization has a free, nonexclusive, time-unlimited character.
 3. –take part in the Game, on terms of these regulations,
 1. The results will be announced during the integration party in Rostkowo in July, 21st of 2016,.
 2. The winners will be chosen after counting the sum of all the points they get, realizing the tasks in the particular Control Points. The winner of the Game is be Team which gets the biggest number of points. In case that two or more Teams get the same number of points, the winner will be chosen after the play-off between them; they will have to do the same task.

§ 5 Final provisions

 1. The rules can be accessed in the 1st Station in the office of the Foundation SCALAM- we straighten the lives’ ways and on the SCALAM’s webpage.
 2. In case of some unexpected issues about the Game’s course (unforeseen here), the Organizator has the deciding voice.
 3. The Organizer reserves the right to change, shift, prolong or interrupt the Game for important reasons.
 4. The Organizer reserves the right to introduce the changes in the regulations.

 

———————————————————————————————————————————————————-

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „PODRÓŻE Z K.O.S.T.K.Ą.”

 

 § 1. Organizator

 1. Gra Miejska pod tytułem „Podróże z K.O.S.T.K.Ą.” (zwanej dalej Grą) organizowana jest w    ramach wydarzeń dekanalnych poprzedzających Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie przez Fundację SCALAM – Prostujemy Drogi Życia oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.
 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie pięciu Punktów Kontrolnych na terenie miasta Przasnysz oraz wszystkie inne czynności zmierzające do utrzymania prawidłowego jej przebiegu.
 3. Gra realizowana jest we współpracy z parafią św. Wojciecha w Przasnyszu, parafią św. Stanisława Kostki w Przasnyszu, Miastem Przasnysz oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.
 4. Fundatorem nagród jest Fundacja SCALAM – Prostujemy Drogi Życia.

 

§ 2. Zasady Gry

 1. Gra Miejska pod tytułem „Podróże z K.O.S.T.K.Ą.” odbywa się 21 lipca 2016 roku w Przasnyszu w godzinach 9.00-14.30.
 2. Celem Gry jest integracja uczestników, przybliżenie uczestnikom życiorysu świętego Stanisława Kostki oraz poznania miasta.
 3. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w 4-10osobowe drużyny zwane Zespołami. Każde zespół zostanie oznaczony oddzielnym kolorem.
 4. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się między Punktami Kontrolnymi, zwanymi Stacjamioraz realizacja wyznaczonych zadań. Za każde prawidłowo wykonane zadanie uczestnicy otrzymają określoną liczbę punktów. W przypadku braku realizacji zadania uczestnicy otrzymują 0 punktów.
 5. W każdym Punkcie Kontrolnym na Zespoły będą czekali Animatorzy, czuwający nad poprawnym wykonaniem zadania oraz przyznający punkty.
 6. Udział w Grze jest bezpłatny.
 7. Po trasie Gry uczestnicy poruszają się pieszo. Niedopuszczalne jest korzystanie z samochodów, rowerów, skuterów lub innych pojazdów mechanicznych.
 8. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności przez członków Zespołu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej ani prawnej za wynikłe na trasie zdarzenie losowe, które dotyczyłoby uczestników Gry Miejskiej.
 9. Charakter imprezy powoduje, że uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. Każda grupa składa się z Ormian oraz przasnyszan, znających miasto.
 10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom , w dowolnym momencie Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry.
 11. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą zostać naruszone w czasie Gry.

 

§ 3 Uczestnicy Gry

 1. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym uczestnictwo w Grze Miejskiej oraz powinna być zaopatrzona w ubranie dostosowane do warunków pogodowych z uwzględnieniem, że Gra ma charakter zabawy plenerowej.
 2. Poprzez udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

– wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,

– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry,

-pojawienie się ich imion i/lub nazwy drużyny oraz zdjęć zrobiony podczas trwania Gry Miejskiej na stronie internetowej Organizatora oraz na kontach Organizatora w mediach społecznościowych, na materiałach promocyjnych. Członkowie Drużyn oświadczają niniejszym, że wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora w sposób wskazany w zdaniu poprzednim ma charakter nieodpłatny, niewyłączny, nieograniczony czasowo.

 1. W trakcie Gry członkowie poszczególnych zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zadania dopiero w momencie, kiedy wszyscy członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.
 2. Liczba zespołów, które mogą wziąć udział w Grze jest ograniczona.

 

§ 4 Zwycięzcy Gry

 1. Wyniki zostaną ogłoszone 21.07.2016 roku podczas imprezy integracyjnej w Rostkowie.
 2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu sumy wszystkich punktów, które otrzymali, wykonując zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej Zespołów uzyska taką samą liczbę punktów, Zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez dogrywkę przeprowadzoną pomiędzy tymi Zespołami, podczas której każdy Zespół będzie musiał wykonać takie samo zadanie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w I Stacji, w biurze Fundacji SCALAM – Prostujemy Drogi Życia oraz na stronie internetowej.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

 

 Projekt „Biblioteczna Strefa Podróży Małych i Dużych” realizowany we współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej i  Fundacji SCALAM – Prostujemy Drogi Życia. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

LOGOTYOY_together

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.