ZGŁOŚ PROJEKT

Jeżeli chcą Państwo wpływać na kształt naszej lokalnej rzeczywistości, zapraszamy Państwa, jako autorów i realizatorów projektów, zgodnych z  celami naszej Fundacji. Szczegóły dotyczące procedury realizacji projektów znajdują się  w REGULAMINIE FINANSOWANIA. To dzięki Państwa pomysłom i znajomości lokalnych potrzeb realizujemy nasze działania. Dzięki dołączaniu do naszego Zespołu kolejnych osób chcących realizować projekty wspólnie zmieniamy świat.

 

REGULAMIN FINANSOWANIA projektów ze środków

Fundacji SCALAM – PROSTUJEMY DROGI ŻYCIA

 

1. Fundacja określa program działalności na dany rok i informuje o tym zainteresowane współpracą podmioty.

2. Zarząd Fundacji po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji programu działalności na dany rok, finansuje zgłaszane do Fundacji projekty i wspiera instytucje, organizacje pozarządowe i kościelne, zorganizowane grupy i osoby fizyczne w zakresie ustalonym w programie działalności Fundacji na dany rok.

3. Działania, o których mowa w pkt 2 winny być prowadzone w oparciu o kompletny scenariusz działań, zaplanowaną ocenę efektów projektu (np. wykonaną po 3 miesiącach). Działania, o których mowa wyżej mają mieć przede wszystkim charakter działań długofalowych, prowadzących do osiągnięcia konkretnego celu.

4. Podmiot realizujący projekt/y wypełnia wniosek (załącznik nr 1) i składa go do biura Fundacji. Można tego dokonać w dwojaki sposób:

a) złożyć wniosek do biura Fundacji, najpóźniej na dwa miesiące przed terminem realizacji projektu

lub

b) wypełnić i wysłać odpowiedni formularz na stronie Fundacji, najpóźniej na dwa miesiące przed terminem realizacji projektu. Uwaga! Przy wypełnianiu elektronicznego wniosku należy pamiętać o załączeniu kosztorysu projektu. Znajdą go Państwo na naszej stronie w zakładce: do pobrania (załącznik nr 3)

5. Do wniosku należy dołączyć statut organizacji lub określić podstawę działania.

6. Zarząd Fundacji rozpatruje wniosek, opiniuje i kwalifikuje czy jest zgodny z celami i programem działania Fundacji. Po akceptacji projektu, informuje o tym wnioskodawcę, zatwierdza ostateczny kształt projektu i podpisuje stosowne umowy lub porozumienia.

7. Finansowanie realizowanych programów odbywać się będzie transzami (dotyczy dużych programów) lub jednorazowo, po sprecyzowaniu w umowach (w porozumieniu) i skontrolowaniu przez Zarząd Fundacji.

8. Sprawozdanie (wg wzoru załącznik nr 2) należy złożyć do Zarządu Fundacji w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji projektu.

 

O sfinansowanie realizacji projektu zgodnego z celami i programem Fundacji SCALAM - PROSTUJEMY DROGI ŻYCIAO dofinansowanie realizacji projektu zgodnego z celami i programem Fundacji SCALAM - PROSTUJEMY DROGI ŻYCIA

1 .WNIOSKODAWCA:

2. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZACYJNEGO:

3. KOSZTORYS REALIZACJI:

Załącznik 1:

Załącznik 2:

Załącznik 3:

Załącznik 4:

Załącznik 5:

Podaj wynik aby przesłać wniosek: